1. هنگامه حبیبی راد , آرزو حبیبی راد , ابوالقاسم بزرگ نیا , تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن , نهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. الهام بیات مختاری , آرزو حبیبی راد , طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی , نهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. ملیحه شاکری روش , آرزو حبیبی راد , حسن دوستی , کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی , دهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. هادی جباری نوقابی , آرزو حبیبی راد , ملیحه شاکری روش , رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. هنگامه حبیبی راد , آرزو حبیبی راد , استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی تقریبی برای برآورد پارامترهای مدل نمایی در داده های سانسورشده میانی , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. علی عباسی فرد , آرزو حبیبی راد , سیدعرفان رضوی , برآورد بیزی پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسور شده پیشرونده , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سیدمهدی امیرجهانشاهی , نیما نخعی , آرزو حبیبی راد , آزمون تقارن در توزیع های تک متغیره , دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. بی بی حمیده سیدموسوی , آرزو حبیبی راد , استنباط آماری برروی پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری براساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو , چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. فرشته قالیبافان , مهدیه رنگانی , آرزو حبیبی راد , بررسی رفتار تابع قابلیت اعتماد در توزیع وایبل هندسی , دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. مهران صادق پور , آرزو حبیبی راد , اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. وحیده احراری خلف , سیمیندخت براتپورباجگیران , آرزو حبیبی راد , آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. آرزو حبیبی راد , رضا رضایی , تحلیل مدل ‏های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در صنعت , کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمارهای صنعتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹